BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 

Amaç

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) “Bilgilendirme Politikası”nın amacı; Şirket’in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak suretiyle, pay sahipleri ve yatırımcılar ile aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. Şirket “ticari sır” niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirket’in sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile birlikte Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, SPK’nın II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği” ve II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu’nun 27.02.2019 tarih ve 2019/6 sayılı Kararı ile onaylanmış ve Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.

Kapsam

Bilgilendirme Politikası, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tablolarına “tam konsolidasyon” yöntemi ile konsolide edilen ve “özkaynak” yöntemiyle değerlenen, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı tüm bağlı ortaklıklarını kapsamaktadır.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasından, gözetiminden, dönemsel olarak gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.biliciyatirim.com.) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde ilan edilir, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

  • KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu,
  • KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotları, faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporları vb.,
  • Kurumsal internet Sitesi. (www.biliciyatirim.com)
  • SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri vb. diğer dokümanlar,
  • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.
  • Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.
  • Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

Şirket İnternet Sitesi (www.biliciyatirim.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) vasıtasıyla kamuya yapılan tüm açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal İnternet Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal İnternet Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nin hazırlanmasının koordinasyonundan “Bilgi İşlem Birimi” sorumludur. Kurumsal İnternet Sitesi’nde pay sahiplerine ve yatırımcılara özgülenmiş alanlar bulunur. Bu alanların içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur. Bu alanlar sermaye piyasası katılımcılarının şirket performansını en iyi şekilde takip edebilecekleri detayda yapılandırılır.

SPK düzenlemeleri kapsamında KAP’ta ilan edilen resmi dokümanlar Kurumsal İnternet Sitesi’nde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanlarına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere Kurumsal İnternet Sitesi’nde dikkat çekecek şekilde yer verilir.

Kurumsal İnternet Sitesi’nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mali tablo ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu KAP’ta açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi (“YİB”) tarafından hazırlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir. KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Kurumsal İnternet Sitesi’nden Türkçe olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporlarının basılı kopyaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi’nden temin edilebilir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulur, Kurumsal İnternet Sitesi’nde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulur.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Bilici Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır. Şirket, özel durum açıklamalarını internet sitesinde (www.biliciyatirim.com) ilan eder. Şirketin özel durum açıklamaları imza yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından elektronik olarak imzalanarak KAP bildirimi olarak Borsa’ya iletilir.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dâhilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Üyeleri, Mali İşler Direktörü (CFO) ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yönlendirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Bilici Yatırım Ticaret A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. organizasyonunda, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve ilgili kuruluşlarla ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, sorunların en verimli şekilde cevaplanması amacıyla Yatımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. İlişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır. Yatırımcı İlişkileri Birimi bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirmesini yapar.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 No’lu Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Buna karşılık, SPK veya Borsa’dan doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi

Şirket tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK’ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin bildiriminde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası ve varsa MKK sicil numarası,

b) Bu kişinin listede olma sebebi,

c) Listenin hazırlandığı ve güncellendiği tarih,

d) İdari sorumluluğu bulunan kişiler arasında olup olmadığı.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi aşağıda belirtilen koşullarda güncellenir:

a) Bir kişinin listede olma sebebinde bir değişiklik olduğunda,

b) Listeye yeni bir kişi eklemek gerektiğinde,

c) Listede olan bir kişinin içsel bilgilere erişimi kalktığında.

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilginin oluşması sürecinde ve içsel bilginin özel durum açıklamasına konu edilmesine kadar geçecek sürede, içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, gizlilik sözleşmesi vb. olmaksızın, prensip olarak, içsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış veya sızmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa, derhal özel durum açıklaması yapılır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin, ticari hayatın olağan akışı içerisinde gerek olması halinde, bu bilgileri 3’üncü kişiler ile paylaşabilmesi ancak taraflar arasında gizlilik sözleşmesi imzalanması ile mümkündür.