KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşmenin 31. ve 32.Maddeleri ile düzenlenmiştir. 

Şirket’te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket’in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul’a belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtabilir. 

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı SPK’ nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 

Karın dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. 

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.  

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak  “dağıtılabilecek kar” belirlenir.  

b) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz. 

c) Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.  

d) Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu,  sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen asgari oranda kar dağıtımı yapılması temel ilke olarak belirlenmiştir.  

Ancak Şirketimizin kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca asgari oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.  

e)Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır. 

f)Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

g) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır. 

h) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin “Karın Dağıtımı ve Tarihi” başlıklı 31. maddesi ve  “Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.  

i) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir. 

j) Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.  

  k) Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında....