ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ile de düzenlendiği üzere, “Ücret Komitesi”nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

GENEL

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, “eşit işe eşit ücret” prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “piyasa eğilimleri” ve “performans değerlendirmeleri” dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, Bilici Holding Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim kurulunun gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı “yan hak paketleri” de sağlanır.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Şirket çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları “huzur hakkı”na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.